با شنيدن نام كوير هميشه انسان به منطقه اي خشك و بدون آب فكر ميكند. ولي در جنوب صحراي ناميب شن هاي كويري ساحل اقيانوس اطلس را تشكيل ميدهند. ديدن اين كوير و اين اقيانوس در كنار هم كمي گيج كننده به نظر خواهد رسيد.

كويري پر از آب
با شنيدن نام كوير هميشه انسان به منطقه اي خشك و بدون آب فكر ميكند. ولي در جنوب صحراي ناميب شن هاي كويري ساحل اقيانوس اطلس را تشكيل ميدهند. ديدن اين كوير و اين اقيانوس در كنار هم كمي گيج كننده به نظر خواهد رسيد.

[img1]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img2]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img3]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img4]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img5]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img6]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img7]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img8]

اقیانوس اطلس/صحرای نامیب

[img9]

منبع:topnop.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه