ميزان از دست دادن وزن در چند روز اول بعد از تولد 5 تا 10% وزن تولد است.بازگشت به وزن هنگام تولد 7 تا 10 روزگي

[img1]

وزن:

میزان از دست دادن وزن در چند روز اول بعد از تولد 5 تا 10% وزن تولد است.بازگشت به وزن هنگام تولد 7 تا 10 روزگی


قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-2.jpgوزن متوسط هنگام تولد 5/3 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-3.jpg دو برابر شدن وزن تولد در 4 تا 5 ماهگی حدود 6 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-4.jpg سه برابر شدن وزن تولد در یکسالگی حدود 10 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-5.jpg چهار برابر شدن وزن تولد در دو سالگی حدود 12 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-6.jpg در 5 سالگی وزن 2 برابر یکسالگی است حدود 20 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-7.jpg در 10 سالگی وزن کودک 3 برابر یکسالگی است 30 کیلوگرم

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-8.jpg متوسط افزایش وزن از 2 سالگی تا بلوغ هر سال 5/2 کیلوگرم است.

قد:

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-9.jpg متوسط قد هنگام تولد: 50 سانتیمتر

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-10.jpg متوسط قد در یکسالگی: 75 سانتیمتر

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-11.jpg متوسط قد در چهار سالگی به دو برابر قد تولد 100 سانتیمتر می رسد.

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-12.jpg متوسط افزایش سالیانه قد از 4 سالگی تا بلوغ سالیانه 5 تا 5/7 سانتیمتر است.

دور سر:

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-13.jpg متوسط دور سر هنگام تولد 35 سانتیمتر

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-14.jpg در سال اول زندگی بطور متوسط 1 سانتیمتر در هر ماه = 47 سانتیمتر )35 سانتیمتر در سه ماهه اول زندگی هر ماه 2 سانتیمتر بعد با سرعت کمتر افزایش می یابد.

قانون-افزايش-وزن-قد-و-دور-سر-کودک-15.jpg10 سانتیمتر برای بقیه عمر دور سر فرد بالغ 57 سانتیمتراست

کودکان, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-1018" title="بهداشت بانوان" style="color:#0066CC">بهداشت</a> کودک, رشد کودک, وزن کودک, دور سرکودک, <a href="http://bartarin24.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-17528" ><strong>افزایش وزن کودک</strong></a>, متوسط قد هنگام تولد کودکان, بهداشت کودک, رشد کودک, وزن کودک, دور سرکودک, <a href="http://bartarin24.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-17528" ><strong>افزایش وزن کودک</strong></a>, متوسط قد هنگام تولد
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه