موزه جانورشناسی گرانت در لندن بیش از 67 هزار گونه جانوری را در خود نگهداری میکند. این موزه از سال 1828 در حال جمع آوری گونه های مختلف جانوری است.

عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا
موزه جانورشناسی گرانت در لندن بیش از 67 هزار گونه جانوری را در خود نگهداری میکند. این موزه از سال 1828 در حال جمع آوری گونه های مختلف جانوری است.

در حال حاضر فقط 5 درصد از این گونه ها را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده است. این موزه جانور شناسی جزو عجیب ترین موزه های دنیا است و گونه های بسیار خاص و نادر از حیوانات در آن نگهداری میشود.

[img1]

موزه جانورشناسی گرانت

[img2]

موزه جانورشناسی گرانت

[img3]

موزه جانورشناسی گرانت

[img4]

موزه جانورشناسی گرانت

[img5]

موزه جانورشناسی گرانت

[img6]

موزه جانورشناسی گرانت

[img7]

موزه جانورشناسی گرانت

[img8]

موزه جانورشناسی گرانت

[img9]

موزه جانورشناسی گرانت

[img10]

موزه جانورشناسی گرانت

[img11]

موزه جانورشناسی گرانت

[img12]

موزه جانورشناسی گرانت

[img13]

موزه جانورشناسی گرانت

[img14]

موزه جانورشناسی گرانت

[img15]


منبع:topnop.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه