شما ۹ ماه بارد اری را که پشت سر می گذارید د یگر تصور نمی کنید این

[img1]

شما ۹ ماه بارد اری را که پشت سر می گذارید د یگر تصور نمی کنید این کود ک بعد از تولد همین قد ر به شما چسبید ه باشد ، اما این حقیقت د ارد .گاهی کود کان آنقدر به ماد ر وابسته می شوند که هرگز حاضر نیستند آغوش او را ترک کنند .

برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید باید از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت کنید و او را به کسان د یگری بسپارید .

به او توضیح د هید که قرار است بروید و چه کارهایی انجام د هید . با آنها صحبت کنید و آنها را برای زند گی، بازی و سرکرد ن د ور از خود آماد ه کنید .

با او قایم باشک بازی کنید و به او یاد د هیدد ر صورت غیبت باز می گرد ید .وقتی به شما می چسبد با او د عوا نکنید و د ر حالی که د ر آغوش شما است او را از خود د ور نکنید. بلکه به او بفهمانید با گریه نمی تواند کارش را پیش ببرد و شما ساعاتی را ناچارید به کارهای د یگر بپرد ازید حتی اگر د ر خانه باشید .

کود کان بعد از نوزاد ی از گریه به عنوان حربه برای جلب توجه استفاد ه می کنند .

مراقب باشید د ر این د ام گرفتار نشوید تا هر وقت حوصله ند ارید به گریه بی د لیل کود ک پاسخ مثبت د هید و هر وقت عصبانی هستید او را به این د لیل تنبیه کنید . یک رویه د رست را همیشه د نبال کنید تا کود ک سرد رگم نشود .

 

منبع:روزنامه جام جم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه